इला कौन थी- Who Was Ila?

इला का वैदिक स्वरूप

शतपथब्राह्मणे दर्शपूर्णमासस्य वर्णनं अनेन प्रकारेण आरभति – मनुः आचमनाय यं जलं अञ्जल्यां गृह्णाति, तस्मिन् जले एकः मत्स्य प्रकटयति। सः मत्स्यः क्रमिकरूपेण आकारे वर्धयति। यदा जलप्रलयः भवति, तदा स मत्स्यः मनोः नौकायाः रक्षां करोति। तत्पश्चात् प्राशित्रभक्षणेन पूषा, भगदेवयोः हानिभवनस्य आख्यानमस्ति। तत्पश्चात् इडायाः प्रसंगः आरभति। मनुः अप्सु दधिघृतादीनां आहुतिं ददाति येन संवत्सरकालोपरि इडायाः आविर्भावः भवति(शब्रा १.८.१.[७])। सा इडा यज्ञीया गौः भवति एवं मनुः तस्याः वत्सः। उल्लेखनीयमस्ति यत् दर्शपूर्णमासयागे पृथिवी, सूर्य एवं चन्द्रमसः युग्मनं भवति। अनेन कारणेन अत्र मनोः चरित्रं वैशिष्ट्यं गृह्णाति। दर्शपूर्णमासयागतः पूर्वं अग्निहोत्रस्य अनुष्ठानं करणीयं अस्ति। अग्निहोत्रे सूर्य एवं पृथिव्याः युग्मनं भवति। अग्निहोत्रे मनसः अस्तित्वं धूम्ररूपेण अस्ति, एवं कथनमस्ति।

अयं उल्लेखनीयमस्ति यत् मनुः अप्सु दधि-घृतादीनां आहुतयः ददाति येन इडायाः प्राकट्यं भवति। सामान्यरूपेण, आहुतिप्रदानं अग्नौ भवति। किन्तु अत्र अप्सु अस्ति। अयं संकेतमस्ति यत् अयं आहुतिः प्रत्यक्षा नास्ति, अपितु परोक्षा अस्ति। आपःरूपाणां येषां प्राणानां, अन्नानां वयं ग्रहणं कुर्वामः, तस्य अन्नस्य एव रूपान्तरणं अन्नाद्ये, दधि-घृत-मधौ, अन्नस्य सर्वश्रेष्ठरूपे करणस्य आवश्यकता अस्ति। अनेन किं भविष्यति। सामान्यरूपेण, उपनिषदेषु प्रश्नं अस्ति – वयं अन्नं खादामः अथवा अन्नं अस्मान् खादति। अस्य प्रश्नस्य कारणं अयमस्ति यत् सामान्यरूपेण यस्य अन्नस्य भोगं वयं कुर्वामः, तस्य पाचने चेतनायाः प्रबलं ह्रासं भवति। आधुनिक चिकित्साविज्ञानानुसारेण, उदरस्य एके पार्श्वे यकृतसंज्ञः अवयवः भवति यः एल्ब्युमिन संज्ञकं रसायनं जनयति। उदरस्य द्वितीये पार्श्वे प्लीहा तिल्ली संज्ञकः अवयवः भवति यः ग्लोबुलिनप्रमुखानां रसानां जननं करोति। ग्लोबुलिनप्रमुखानां रसानां देहे कार्यं रोगप्रतिरोधनशक्त्याः विकासं अस्ति। यदा उदरे अन्नस्य आदानं भवति, तदा तस्य पचने एल्ब्युमिन एवं ग्लोबुलिनरसानां ह्रासं भवति, रोगप्रतिरोधनशक्त्याः ह्रासं भवति। अयं प्रतीयते यत् वैदिकवाङ्मये या इडा अस्ति, तस्याः स्थूलरूपं ग्लोबुलिनादिरसेभिः निर्मिता अयं रोगप्रतिरोधिनी शक्तिः अस्ति(ऋ. ५.०४१.१९ इळा यूथस्य , मरुद्गणस्य माता दितिः अस्ति- अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु )। यदि केनापि प्रकारेण अस्य ह्रासस्य निरोधनं भवेत्, तदा अस्याः शक्त्याः विकासं कस्मिन् स्वरूपे भविष्यति। वास्तुसूत्रोपनिषदे ६.२१टीका कथनमस्ति यत् इडा सोमस्य धारिका शक्तिः अस्ति।

लक्ष्मीनारायणसंहितायां १.५३७.५ कथनमस्ति यत् समुद्रस्य देहः इडा अस्ति। अयं संकेतमस्ति यत् अन्ने रसस्य सर्जनं इडायाः कार्यमस्ति।

इला कौन थी- Who Was Ila?

वैदिकमतेन, यज्ञसम्पादनहेतु येषां अन्नानां आवश्यकता भवति, तस्य सर्वस्य प्रदात्री अयं गौः भविष्यति। मनुः अस्य वत्सः अस्ति।

 दीर्घनिकायग्रन्थे उल्लेखं अस्ति यत् सत्ययुगे पृथिव्योपरि अन्नाद्यस्य सौलभ्यं आसीत्। कालान्तरे यदा अन्नाद्यस्य दौर्लभ्यं अभवत्, तदा जनेभिः इलासंज्ञकस्याः पृथिव्याः भक्षणं आरभितवान्। तेन क्रमिकरूपेण इलायाः पूर्णतः क्षयमभवत्।

 वैदिकवाङ्मये यस्याः इडायाः जननं भवति, तस्याः भक्षणस्य निषेधमस्ति(कौ १३.७)। होता ऋत्विक् तस्याः ओष्ठयोः स्पर्शमात्रं करोति। कथनमस्ति – पाकयज्ञिया इडा, अर्थात् यज्ञेन इडायाः पाकस्य आवश्यकता अस्ति। श्रद्धया तस्याः पाकं भवति(माश ११.२.७.[२०]।)। उत्तरस्याः इडायाः एव भक्षणस्य अनुमतिः अस्ति। लक्ष्मीनारायणसंहितायां ३.३२.४७ एकः राहु-पुत्रः इलोदरः असुरः अस्ति यः ब्रह्माडस्य सर्वस्य रसस्य पानं कर्तुं इच्छति। तस्य हननं एवंप्रकारेण अभवत् यत् हरिणा स्वरूपान्तरणं रसरूपेण कृतमासीत्। तस्य रसस्य पानं असीमिततया करणेन इलोदरस्य उदरस्य पाटनं अभवत्।

ऋग्वेदस्य ऋचा अस्ति – यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। (ऋ. ६.४८.१)। सामवेदे अस्य गानं सोमयागे सुत्यादिवस्य समापनकाले भवति। यज्ञायज्ञा वो अग्नये संज्ञकः प्रथमः पदः अग्निहोत्रस्य सूचकः अस्ति। द्वितीयः पदः गिरा गिरा च दक्षसे दर्शपूर्णमासस्य प्रतीकः अस्ति। सामवेदे कथनमस्ति यत् गिरा गिरा स्थाने इरा इरा इति शब्दयोः प्रतिस्थापनः अपेक्षितः अस्ति। दर्शपूर्णमासस्य संदर्भे एतयोः इरायोः स्वरूपं किं भवितुं शक्यते। वैदिकवाङ्मये इळायाः यः विवरणं अस्ति, तस्मिन् इळायाः गौस्वरूपं विस्तारतः वर्णितमस्ति (मै ४.२.२)। गोः कार्यं सूर्यस्य रश्मीनां रूपान्तरणं पयः अथवा रसस्य जननार्थं अस्ति। इळायाः द्वितीयं स्वरूपं इरा, वनस्पतिरूपं अस्ति। इरा चन्द्रमसः रश्मीनां एवं पर्जन्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्नोति। शतपथब्राह्मणे १.५.३.[११] कथनमस्ति – वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडो यदिदं क्षुद्रं सरीसृपं ग्रीष्महेमन्ताभ्यां नित्यक्तं भवति तद्वर्षा…..। अतएव, इरा इरा शब्दयोः संदर्भे एका कल्पना एवंप्रकारेण भवितुं शक्यते। इरा – इरा संदर्भे द्वितीया कल्पना अयमस्ति यत् एका इरा पुंरूपा, इळ अस्ति, द्वितीया इरा इळा, स्त्रीरूपा अस्ति। या पुंरूपा अस्ति, तत् कारणरूपा अस्ति। अयमिरा ईर् – प्रेरणे अस्ति, अयं प्रतीयते। तया सीरस्य निर्माणं भवति यः पृथिव्याः कर्षणं करोति। तांब्रा. ७.६, १७ कथनमस्ति – ऐरं वै बृहदैडं रथन्तरं। ऋग्वेदे ६.०५२.१६ कथनमस्ति –

अग्नीपर्जन्याववतं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं नः।

इळामन्यो जनयद्गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे॥

अर्थात् अग्नेः गतिः ऊर्ध्वमुखी भवति। तया इळायाः जननं भवति। पर्जन्यस्य गतिः अधोमुखी भवति। तेन पृथिव्योपरि ओषधीषु गर्भस्य जननं भवति।

सामवेदे इलान्दः साम अस्ति।

 सामवेदे इलान्दः साम अस्ति। अस्मिन् शकुनशब्दः विद्यमानः अस्ति। अयं संकेतमस्ति यत् इळा शक्त्या शकुनानां विकासं भवति। अग्निः इडया पुरोहितः भवति(ऋ. १०.००१.०६)।

तैसं ५.१.११.३ इळा, सरस्वती एवं भारतीदेवीनां उल्लेखमस्ति। इळा वसूनां संगमनं करोति, सरस्वती रुद्राणां एवं भारती आदित्यानां –

आदित्यैर् नो भारती वष्टु यज्ञꣳ सरस्वती सह रुद्रैर् न आवीत् ।

इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवीर् अमृतेषु धत्त ॥ तैसं ५.१.११.३;

पुराणों में मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा द्वारा जिस पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख है, ब्राह्मण ग्रन्थों में उसका रूप यह है कि श्रद्धा ही यज्ञ है(तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.७.४.१)। महानारायणोपनिषद २५.१ के अनुसार आध्यात्मिक यज्ञ में आत्मा यजमान है तो श्रद्धा उसकी पत्नी है। श्रद्धा का सामान्य अर्थ आस्था, निष्ठा आदि लिया जाता है लेकिन वैदिक भाषा में इसका अर्थ होगा शृतं दधाति इति श्रद्धा, अर्थात् जो अन्न के पके रूप को, शुद्ध रूप को धारण करने में समर्थ हो सके, वह श्रद्धा है। भक्त की भक्ति भी पके हुए आध्यात्मिक अन्न का रूप है, अतः वह भी श्रद्धा है। इस श्रद्धा के पास इळा रूपी मद की, आनन्द की कमी है, अतः मनु-पत्नी श्रद्धा की कामना है कि यज्ञ में पुत्री का जन्म हो। प्रत्येक आमावास्या तिथि को श्राद्ध के अवसर पर श्रद्धा प्रबल होती है और तभी इळा का जन्म होता है, लेकिन दीपावली के अवसर पर इळा का जन्म विशेष महत्त्वपूर्ण है। जैसे श्रद्धा को लगातार प्रयत्नों से प्रबल बनाना होता है, ऐसे ही इळा रूपी मद का, आनन्द का भी श्रद्धा के साथ विकास होता है। अन्त में श्रद्धा और इळा मिल कर एक हो जाते हैं(शतपथ ब्राह्मण ११.२.७.२०)। पुराणों में मैत्रावरुण की इष्टि द्वारा इळा की उत्पत्ति के उल्लेख के पीछे कारण यह है कि साधना में श्रद्धा की उत्पत्ति को साधना का पूर्व रूप, दक्षिण दिशा, दक्षता प्राप्त करने की दिशा माना जाता है(बृहदारण्यक उपनिषद ३.९.२१), जबकि मित्रावरुण की इष्टि साधना का उत्तर रूप, आनन्द का रूप है(शतपथ ब्राह्मण १.३.४.४)। कथा में श्रद्धा के साथ मनु को रखने का तात्पर्य छान्दोग्य उपनिषद ७.१९.१ के कथन से (यदा वै श्रद्दधात्यथ मनुते नाश्रद्दधन्मनुते), कि श्रद्धा के धारण करने पर ही मनु अर्थात् ऊर्ध्वमुखी मन का जन्म होता है, समझा जा सकता है।

पुराणों में इळा के पुरुष रूप को सुद्युम्न नाम दिए जाने के संदर्भ में, इन्द्रद्युम्न शीर्षक की टिप्पणी में द्युम्न शब्द की व्याख्या पठनीय है। द्युम्न अग्नि का ऐसा विकसित रूप है जो आनन्द की वर्षा, जिसे इळ कहते हैं, कराने में समर्थ है। अग्नि के इस द्युम्न रूप को प्राप्त करने के लिए साधक को अपने शरीर की अग्नि का उत्तरोत्तर विकास करना होता है। विकास के क्रम में अग्नि हमारे पशु रूपी व्यक्तित्व में स्थित समस्त पाशों को, वासनाओं को काट डाले। फिर यह वासनाएं रूपान्तरित होकर दिव्य वसु, धन बन जाएंगी। याज्ञिक कर्मकाण्ड में इस प्रक्रिया का विस्तार शतपथ ब्राह्मण ११.२.६.१० तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण २.६.११.६ आदि में दर्शपूर्ण मास यज्ञ के अन्तर्गत दिया गया है। इसी प्रक्रिया को आप्री अर्थात् पशु को पूर्णतः प्रसन्न करने की प्रक्रिया भी कहा गया है। इस प्रक्रिया के मुख्य चरणों के रूप में २ आघार, ५ प्रयाज, २ आज्यभाग, आग्नेय पुरोडाश, अग्नीषोमीय उपांशुयाज, अग्नीषोमीय पुरोडाश, अग्नि स्विष्टकृत, इळा, ३ अनुयाज, सूक्तवाक् और शंयुवाक् हैं(शतपथ ब्राह्मण ११.२.६.१०)। इस प्रकार इळा के उत्पन्न होने से पूर्व अग्नीषोमीय पुरोडाश व अग्नि स्विष्टकृत का उत्पन्न होना आवश्यक है। पुरोडाश पशु के उदान प्राण का रूप होता है। स्विष्टकृत अग्नि वह है जिसे अब हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, सब ओर सौम्य ही सौम्य है, आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश हो चुका है। शतपथ ब्राह्मण १.९.२.१४ में इस अग्नि को गृहपति(या आहवनीय अग्नि) कहा गया है। तब इस अग्नि का विकास इळा के रूप में, मद के रूप में होता है। यह इळा इस गृहपति अग्नि के लिए पत्नी के समान है(?)। यह इळा वसुमती है(शुक्ल यजुर्वेद २८.१८)। ऋग्वेद ३.१५.७ की सार्वत्रिक ऋचा में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह साधक के लिए ऐसी इळा को उत्पन्न करे जो गौ हो। इळा के गौ रूप का वैदिक साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऐतरेय ब्राह्मण २.९ आदि में बार-बार कहा गया है कि पशु इळा बन सकते हैं। पुराणों में यक्ष की धूर्तता के कारण सुद्युम्न के उमावन में प्रवेश करने और स्त्री इडा बन जाने के आख्यान के संदर्भ में हमें ऋग्वेद ९.१०८.९ की ऋचा अभि द्युम्नं बृहद् यशः पर ध्यान देना होगा। द्युम्न के बृहत् रूप को प्राप्त करने से पूर्व एकान्तिक साधना की आवश्यकता होती है। यह एकान्तिक साधना पुराणों में यक्ष के रूप में दर्शाई गई है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि के प्रतिपादित नियम के अनुसार क्ष को श कर देने पर बृहत् रूप प्राप्त हो जाता है, जैसे उक्ष से उषा। इसी प्रकार यक्ष से यश बन जाता है। इळा शब्द के तात्पर्य को समझने के संदर्भ में, ईर धातु प्रेरण के लिए प्रयुक्त होती है। कहीं-कहीं भय से अथवा आनन्द से कांपने के अर्थों में भी इळ शब्द का प्रयोग हुआ है(जैसे शतपथ ब्राह्मण ३.९.२.५)। शतपथ ब्राह्मण १.५.३.११ आदि में वर्षा को इळ कहा गया है। इस आनन्द की वर्षा को पाकर सारे पशु प्राण ईडित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अग्नि का विकसित रूप जिसे सुद्युम्न कहते हैं, यह वर्षा तो करा देगा, लेकिन इस वर्षा को, परम अन्न को, धारण करने में कौन समर्थ होगा? शतपथ ब्राह्मण ११.२.६.८ (तथा ऋग्वेद ६.५२.१६) का कथन है कि जैसे उदर समस्त अन्न को धारण करता है, वैसे ही इळा भी यज्ञ का उदर है। यह विश्वरूप अन्न को धारण करने में समर्थ होती है(तुलनीय : लक्ष्मीनारायण संहिता में इलोदर असुर)। शतपथ ब्राह्मण १.५.३.११ आदि के अनुसार जैसे वर्षा के पश्चात् शरद ऋतु आती है, ऐसे ही इळा भी शरद ऋतु जैसी ही है। ऋग्वेद २.१.११ में कहा गया है कि दक्षता प्राप्त करने पर अग्नि ही शतहिमा इळा बन जाती है। वैदिक साहित्य में दूध देने वाली गौ के रूप में इळा का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। अथर्ववेद ८.११ तथा ८.१३ सूक्त इसी विराज गौ से सम्बन्धित हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गन्धर्व आदि सभी इस गाय का अपने-अपने हित के लिए दोहन करते हैं। ऋग्वेद ५.६९.२ के अनुसार इरावती गाएं उत्पन्न करने का काम तो वरुण का है, जबकि उनसे मधु के सिन्धुओं का दोहन करने का काम मित्र का है। अग्निहोत्र आदि कर्म में जिस दुग्ध की आवश्यकता पडती है, उसकी प्राप्ति का साधन इळा ही है(इळैव मे मानवी अग्निहोत्री – शतपथ ब्राह्मण ११.५.३.५)। वैदिक साहित्य में सार्वत्रिक रूप से एक पहेली का सृजन कर दिया गया है(जैसे तैत्तिरीय संहिता १.७.१.१+) कि यह इळा गौ जहां-जहां अपने पद रखती है, वहीं-वहीं घृत उत्पन्न हो जाता है। चूंकि अग्नि को घृत अत्यन्त प्रिय है, अतः जहां-जहां घृत उत्पन्न होता है, वहीं अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह विचारणीय है कि इळा गौ के दुग्ध दोहन तथा उसके पश्चात् उसे गर्म आदि करने के संदर्भ में दुग्ध की जिन १६ कलाओं का उल्लेख किया गया है(गोपथ ब्राह्मण १.३.१२, शतपथ ब्राह्मण ११.५.३.५ आदि), क्या वही इळा के पद हैं अथवा क्या दुग्ध की १६ कलाओं के अन्त में घृत की उत्पत्ति होती है? ऋग्वेद ३.२९.४ की सार्वत्रिक ऋचा के अनुसार पृथिवी के ऊपर नाभि में इळा के पद में जब अग्नि का दीपन होता है, तभी अग्नि यज्ञ में प्रदत्त हवि को देवताओं तक वहन करने में समर्थ होती है। ऐतरेय ब्राह्मण १.२८ के अनुसार इळा का यह पद उत्तरवेदी बन सकता है। वैदिक मन्त्रों में जहां-जहां भी इळस्पद में पृथिवी की नाभि में अग्नि के समिन्धन का उल्लेख आया है, वहां सायण भाष्य में इळस्पद का अर्थ उत्तरवेदी ही किया गया है(यज्ञ में गार्हपत्य अग्नि की वेदी के ऊपर दक्षिणाग्नि, उससे ऊपर उत्तरवेदी और सबसे ऊपर यूप का स्थान होता है)। उत्तरवेदी में हमारी संज्ञाओं का रूप विराटता को प्राप्त कर लेता है। शुक्ल यजुर्वेद २१.१४ से प्रतीत होता है कि इळाओं द्वारा अग्नि का ईळन होने के पश्चात् अग्नि सोम का रूप धारण कर लेती है। अथर्ववेद ७.२७.१ के अनुसार जिस इळा के पद घृत जैसे हैं, उसकी पीठ सोम जैसी है। तैत्तिरीय ब्राह्मण २.६.१७.१ के आधार पर ऐसी भी कहा जा सकता है कि इळस्पद इळा का बृहद् रूप यश हो सकता है। अग्नि के ईळन का वैदिक साहित्य में इतना महत्त्व है कि ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीळे पुरोहितं है तथा ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त का आरम्भ भी अग्नि को इळस्पद में स्थापित करने से आरम्भ होता है। ऋग्वेद ३.२९.२ के अनुसार जो अग्नि गर्भ में छिपी हुई है, उस अग्नि का ईळन साधक को प्रतिदिन जागते रहकर करना है। श्री अरविन्द द्वारा इळा को अन्तःचेतना, इन्ट्यूशन या अचेतन मन कहना कितना उचित है? इळा की कल्पना अचेतन मन के रूप में करने पर बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाती हैं। सर्वप्रथम, श्रद्धा तो शृत/पके अन्न को धारण करती है, अपक्व अन्न को कौन धारण करेगा? अचेतन मन इसी अन्न को धारण करता है। वैदिक साहित्य में जो बार-बार कहा गया है कि पशवो वा इळा, इस संदर्भ में पशुओं के पास चेतन मन नहीं होता, वह अपना सारा काम अचेतन मन से ही करते हैं। पुराणों में इळ या सुद्युम्न के उमा वन में प्रवेश से इळा बन जाने का जो वर्णन है, उमा वन प्रकृति का प्रतीक है। वहीं अचेतन मन की स्थिति होती है। गौ के रूप में अचेतन मन का दोहन मनुष्य कृषि और सस्य रूपी दुग्ध के रूप में करते हैं(अथर्ववेद ८.१३.९)। अचेतन मन का ही कर्षण करना होता है। ऋग्वेद १.३१.११ में उल्लेख है कि देवों ने इळा को मनुष्य का शासन करने वाली बनाया। अचेतन मन के संदर्भ में यह व्यावहारिक है कि मनुष्य अपने कर्मों को अचेतन मन द्वारा नियन्त्रित करना सीखे, केवल मन पर निर्भर न रहे। इस संदर्भ में पद्मपुराण ६.१९१ में गीता के १७वें अध्याय के माहात्म्य के संदर्भ में दुःशाशन हाथी (इरा प्राण का प्रतीक) की कथा पठनीय है जो श्रद्धा के सात्विक, राजसिक आदि भेदों से सम्बन्धित गीता के १७वें अध्याय का श्रवण करने से रोगमुक्त हो गया। उपनिषदों में जो इळा का सम्बन्ध चन्द्र नाडी से जोडा गया है(शाण्डिल्योपनिषद १.५ आदि), वह भी तर्कसंगत बन जाता है क्योंकि चन्द्रमा मन का स्वामी है। चेतन बुद्धि के प्रतीक बुध और इळा के संयोग से पुरूरवा के उत्पन्न होने का रहस्य भी इसी प्रकार समझा जा सकता है। अथवा हो सकता है कि चन्द्र-पुत्र बुध की क्रिया अचेतन मन रूपी इळा पर ही होती हो। पुराणों में ध्रुव-पत्नी इळा के उल्लेख के संदर्भ में ऋग्वेद ३.५४.२० ऋचा विचारणीय है। भविष्य पुराण में इळ राजा की पत्नी मदवती के संदर्भ में, ऋग्वेद ३.५३.१, ३.५४.२० आदि तथा शुक्ल यजुर्वेद २०६३ आदि में इळा द्वारा मादन के उल्लेख द्रष्टव्य हैं। संभव है कि लोक में प्रचलित मादक द्रव्यों की क्रिया भी इळा रूपी अचेतन मन पर ही होती हो। जैमिनीय व ताण्ड्य ब्राह्मणों में सामों से सम्बद्ध इळा की सम्यक् व्याख्या अपेक्षित है।

प्रथम प्रकाशन : १९९४ ई.

इला/सुद्युम्न की कथा के माध्यम से स्वीकार भाव के उद्भव एवं महत्त्व का निरूपण

  • राधा गुप्ता

भागवत महापुराण में नवम स्कन्ध के प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा गूढ रूप में वर्णित है और स्वीकार भाव के आविर्भाव एवं महत्त्व को प्रतिपादित करती है । सर्वप्रथम कथा के स्वरूप को जान लेना उपयोगी है ।

कथा का स्वरूप

कथा में कहा गया है कि पिछले कल्प के अन्त में द्रविड देश के अधिपति राजर्षि सत्यव्रत ही ज्ञान – विज्ञान से संयुक्त होने पर नूतन कल्प में वैवस्वत मनु हुए । पुनः कहा गया है कि अदिति से विवस्वान् का जन्म हुआ और विवस्वान् की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु(वैवस्वत मनु) का जन्म हुआ । राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से दस पुत्र उत्पन्न किए , जिनके नाम थे – इक्ष्वाकु, नरिष्यन्त, धृष्ट, करूष, नृग, कवि, पृषध्र, दिष्ट, नभग और शर्याति । वैवस्वत मनु पहले सन्तानहीन थे । उस समय वसिष्ठ ने उन्हें सन्तान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था । उस यज्ञ में मनु- पत्नी श्रद्धा ने होता से याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो । अतः तदनुसार आहुति के फलस्वरूप यज्ञ से इला नाम की कन्या प्राप्त हुई । वैवस्वत मनु का मन इससे विशेष प्रसन्न नहीं हुआ और उन्होंने वसिष्ठ जी से उसका कारण पूछा । वसिष्ठ जी ने होता के विपरीत संकल्प को जानकर वैवस्वत मनु को पुत्र प्रदान करने के लिए श्रीहरि की आराधना की, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई । एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिन्धु देश के घोडे पर सवार होकर कुछ मन्त्रियों के साथ वन में गए और उत्तर दिशा में बहुत आगे बढते हुए मेरु पर्वत की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां भगवान् शिव पार्वती जी के साथ विहार करते हैं । उस वन में पहुंचते ही सुद्युम्न स्त्री हो गए , उनका घोडा घोडी हो गया और सब अनुचर भी स्वयं को स्त्री रूप में देखने लगे । अब स्त्री बने हुए सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे । उसी समय चन्द्र – पुत्र बुध ने अपने आश्रम के पास ही विचरती हुई उस स्त्री(सुद्युम्न) को देखा और दोनों परस्पर अनुराग युक्त हो गए । बुध ने पत्नी रूप उस स्त्री के गर्भ से पुरूरवा को उत्पन्न किया । स्त्री बने हुए सुद्युम्न ने पुनः अपने कुलपुरोहित वसिष्ठ जी का स्मरण किया । वसिष्ठ ने भगवान् शिव की आराधना की और शिव ने कहा कि वसिष्ठ ! तुम्हारा यह यजमान एक महीने पुरुष तथा एक महीने स्त्री रहकर पृथ्वी का पालन करे । सुद्युम्न के तीन पुत्र थे – उत्कल, गय और विमल । बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न अपने पुत्र पुरूरवा को राज्य देकर तप हेतु वन में चले गए । सुद्युम्न के वन में चले जाने पर वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर सौ वर्ष तक तप किया और अपने ही समान इक्ष्वाकु प्रभृति दस पुत्र प्राप्त किए ।

कथा का प्रतीकात्मक स्वरूप

प्रस्तुत कथा में तीन तथ्य एक साथ विवेचित हैं ।

पहला है – वैवस्वत मनु का तात्पर्य जिसे दो आधारों पर स्पष्ट किया गया है ।

दूसरा है – वैवस्वत मनु में विद्यमान वे दस गुण जो व्यक्तित्व के बाह्य धरातल पर अर्थात् कर्मक्षेत्र में प्रकट होते हैं ।

तीसरा है – वैवस्वत मनु में विद्यमान स्वीकार भाव नामक वह विशेषता जो व्यक्तित्व के आन्तरिक धरातल पर विद्यमान होती है ।

 कथा संकेत करती है कि वैवस्वत व्यक्तित्व के बाह्य धरातल पर जो विभिन्न गुण प्रकट होते हैं, इन गुणों के प्राकट्य से पूर्व व्यक्तित्व के आन्तरिक धरातल पर स्वीकार भाव का प्रादुर्भूत होना आवश्यक है क्योंकि यही स्वीकार भाव श्रेष्ठ सामर्थ्य में रूपान्तरित होता है और श्रेष्ठ सामर्थ्य से सम्पन्न व्यक्तित्व स्वयं को अनेक गुणों से भर लेता है । इला – सुद्युम्न कथा में इस स्वीकार भाव के उद्भव एवं महत्त्व को ही प्रतीकात्मक शैली में निबद्ध किया गया है । अब हम प्रतीकों को समझने का प्रयास करें ।

१- वैवस्वत मनु का तात्पर्य

देह भाव से ऊपर उठकर आत्मा(energy, Being, Soul or consciousness) रूप में अपनी पहचान होना मनुष्य मन की वह विशिष्ट स्थिति है जिसे पौराणिक साहित्य में वैवस्वत मनु कहकर इंगित किया गया है । इस स्थिति को प्रस्तुत कथा में दो प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । प्रथम रूप में कहा गया है कि ज्ञान – विज्ञान से संयुक्त होने पर सत्यनिष्ठ जीवात्मा राजर्षि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु कहलाए अर्थात् देहचेतना से आत्मचेतना में रूपान्तरण वैवस्वत स्थिति है । द्वितीय रूप में कहा गया है कि अदिति के पुत्र हुए विवस्वान् और विवस्वान् के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। जैसा कि पूर्व के लेखों में भी स्पष्ट किया जा चुका है – मनुष्य की अखण्डित चेतना अर्थात् आत्मा और शरीर के योग में स्थित होना अदिति स्थिति है । चेतना के अखण्डित होने पर मनुष्य में जिन १२ गुणों(आदित्यों) का प्रादुर्भाव होता है, उनमें सबसे पहला गुण है – विवस्वान् । विवस्वान् का अर्थ है – वासना रहितता (detachment) अर्थात् आत्म स्वरूप को भूल जाने के कारण मनुष्य का मन जिस शरीर से संयुक्त हो गया था, उससे वियुक्त होकर अब आत्म – स्वरूप में स्थित हो गया है । इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने को ही वैवस्वत स्थिति अथवा वैवस्वत मनु की उत्पत्ति कहकर इंगित किया गया है ।

कथा में वैवस्वत मनु को श्राद्धदेव और वैवस्वत मनु की पत्नी को श्रद्धा कहा गया है । श्रद्धा का सामान्य अर्थ है – विश्वास या भरोसा । श्राद्ध शब्द भी श्रद्धा से बना है जिसका अर्थ है – विश्वसनीय अथवा विश्वास के योग्य । आत्मस्वरूप में स्थित व्यक्तित्व अत्यन्त विश्वसनीय (trustworthy) हो जाता है, अतः श्राद्धदेव कहकर वैवस्वत मनु अर्थात् आत्मस्थ व्यक्तित्व के एक वैशिष्ट्य की ओर संकेत किया गया है ।

२- वैवस्वत मनु के दस पुत्र –

वैवस्वत मनु अर्थात् आत्मस्थ व्यक्तित्व में विद्यमान वे गुण जो कर्मक्षेत्र में प्रकट होते हैं – वैवस्वत मनु के दस पुत्रों के रूप में इंगित किए गए हैं ।

पहला गुण है – इक्ष्वाकु अर्थात् अन्तर्दृष्टा(introspective) होना । इक्ष्वाकु शब्द इक्ष् धातु में वाक् शब्द के योग से निर्मित हुआ है । इक्ष् का अर्थ है – देखना, निरीक्षण करना और वाक् का अर्थ है – भीतर की ओर देखने वाली मन की शक्ति । वेद में इस मनःशक्ति को ही वाक् के चार प्रकारों – वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा में से पश्यन्ती वाक् कहा गया है । दूसरा गुण है – नरिष्यन्त । न रिष्यते इति अर्थात् जो किसी को भी चोट या ठेस या क्षति नहीं पहुंचाता । तीसरा गुण है – धृष्ट । यह शब्द स्वादिगण परस्मैपद् की धृष् धातु में क्त प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है – साहसी अथवा निडर । चौथा गुण है – करूष । यह शब्द कृ धातु में अण् प्रत्यय के योग से बना प्रतीत होता है , जिसका अर्थ है – निर्माता । पांचवां गुण है – नृग । यह शब्द नी धातु में ऋक् प्रत्यय के योग से बना प्रतीत होता है, जिसका अर्थ है – नेतृत्व करने वाला । छठा गुण है – कवि । कवि का अर्थ है – प्रतिभाशाली, विचारवान् । सातवां गुण है – पृषध्र । यह शब्द पृषत् और धृ धातु के योग से बना है । पृषत् का अर्थ है – चैतन्य बिन्दु और धृ का अर्थ है – धारण करना । अतः पृषध्र का अर्थ है – चैतन्य बिन्दु को धारण करने वाला अर्थात् आत्मशक्ति से युक्त ।

आठवां गुण है – दिष्ट(दिश + क्त) अर्थात् आत्म निर्देशित ।

      नवां गुण है – नभग । न + भग अर्थात् जो भाग्य के आश्रित न होकर भाग्य का निर्माता होता है ।

      दसवां गुण है – शर्याति । शर + याति अर्थात् लक्ष्य में स्थित । लक्ष्य में स्थित होने पर चेतना शक्ति का ह्रास (रिसाव) नहीं होता और मनुष्य स्वतः स्फूर्त बना रहता है ।

३-इला/सुद्युम्न का तात्पर्य-

वे शक्तियां जो बुद्धि को विशिष्टता प्रदान करती हैं – इला शब्द से अभिहित की जाती हैं । प्रज्ञा अथवा मेधा को भी कहीं –कहीं इला कहा गया है । परन्तु वर्तमान संदर्भ में इला का अर्थ है – स्वीकार भाव(power of acceptance) और सुद्युम्न(सु +द्युम्न) का अर्थ है – श्रेष्ठ सामर्थ्य । व्यक्तित्व के आन्तरिक धरातल पर अवतरित हुआ स्वीकार भाव ही व्यक्तित्व के बाह्य धरातल पर श्रेष्ठ सामर्थ्य के रूप में प्रकट होता है, इसलिए कथा में इला एवं सुद्युम्न का परस्पर रूपान्तरण पुनः पुनः वर्णित किया गया है ।

४ – इला/सुद्युम्न की उत्पत्ति

 कथा में कहा गया है कि वैवस्वत मनु को वसिष्ठ ऋषि ने मित्रावरुण का यज्ञ कराया । उस यज्ञ में वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा ने कन्या प्राप्ति की प्रबल इच्छा रूप आहुति दी जिससे उन्हें इला नामक कन्या प्राप्त हुई ।

 इस कथन द्वारा इला अर्थात् स्वीकार भाव की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य चार कारकों की ओर संकेत किया गया है ।

1- पहला कारक तत्त्व है – मनुष्य का आत्म भाव (soul consciousness) में स्थित होना, जिसे वैवस्वत मनु कहा गया है ।

2- दूसरा कारक तत्त्व है – आत्मस्थ व्यक्ति(वैवस्वत मनु) का ऊर्ध्वमुखी चेतना से युक्त होना, जिसे ऋषि वसिष्ठ कहा गया है ।

3- तीसरा कारक तत्त्व है – आत्मस्थ व्यक्ति का अपनी ही ऊर्ध्वमुखी चेतना (वसिष्ठ) के द्वारा पुरुष – प्रकृति के एकत्व को मन से मानकर उसमें स्थित होना अर्थात् व्यष्टि स्तर पर आत्मा और शरीर तथा समष्टि स्तर पर परमात्मा और जगत् का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, इसलिए व्यष्टि अथवा समष्टि स्तर पर घटित प्रत्येक घटना एकदम सही(accurate) एवं कल्याणकारी है । इसे ही कथा में मित्रावरुण का यज्ञ कहकर संकेतित किया गया है । तथा

4- चौथा कारक तत्त्व है – आत्मस्थ व्यक्ति(वैवस्वत मनु) का अपनी ही विश्वास शक्ति(वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा) की सहायता से प्रत्येक परिस्थिति अथवा स्थिति को स्वीकार करने की प्रबल इच्छा से युक्त होना । तात्पर्य यह है कि पुरुष अर्थात् आत्मा के तल पर तो हम सब एक हैं, परन्तु प्रकृति अर्थात् शरीर के तल पर सभी भिन्न – भिन्न हैं । प्रकृति के तल पर जो नानात्व अथवा विविधता विद्यमान है – उस नानात्व अथवा विविधता के प्रति हमारे भीतर स्वीकार भावना विद्यमान होनी चाहिए परन्तु यह तभी सम्भव है जब पहले उस स्वीकार भाव की प्राप्ति के लिए मन में प्रगाढ इच्छा जाग्रत हो ।

 इन चार कारकों के परस्पर समन्वित होने पर ही व्यक्तित्व में स्वीकार शक्ति प्रादुर्भूत होती है, जो व्यक्ति को अद्भुत क्षमता अथवा सामर्थ्य से सम्पन्न बनाती है ।

५- सुद्युम्न को स्त्री रूप की प्राप्ति

 कथा में कहा गया है कि एक बार राजा सुद्युम्न सिन्धुदेशीय अश्व पर आरूढ होकर मृगया करते हुए शिव – पार्वती की विहारस्थली में पहुंच गए और अपने समस्त अनुचरों सहित स्त्री रूप हो गए ।

 इस कथन द्वारा व्यक्तित्व में प्रादुर्भूत हुई स्वीकार शक्ति की प्रगाढता अथवा सुदृढता की ओर इंगित किया गया है । पूर्व में वर्णित इला/सुद्युम्न की उत्पत्ति के अन्तर्गत हम जान चुके हैं कि चार कारक तत्त्वों के परस्पर सम्मिलन से व्यक्तित्व में स्वीकार शक्ति उत्पन्न होती है जो व्यक्तित्व को अद्भुत रूप से सामर्थ्यशाली बनाती है । इस सामर्थ्य के सहारे मनुष्य जब पवित्र मन से युक्त होकर ( सिन्धुदेशीय अश्व पर आरूढ होकर ) पुनः अपने अन्तर में निहित गुह्य शक्तियों, रहस्यों अथवा स्थितियों को जानने समझने के लिए साधना पथ पर अग्रसर होता है (जिसे कथा में मृगया कहकर इंगित किया गया है ), तब पुरुष – प्रकृति के उस एकत्व का साक्षात् अनुभव करता है, जिस एकत्व को पहले मात्र मन से मानकर ही उसने अपनी यात्रा आरम्भ की थी, अर्थात् साधना के पहले कदम पर मनुष्य केवल मन से मानकर ही अर्थात् मान्यता के सहारे अपनी यात्रा आरम्भ करता है और स्वीकार भाव से समन्वित हो जाता है, परन्तु बाद में उस स्वीकार शक्ति से उत्पन्न श्रेष्ठ सामर्थ्य के सहारे जब वह ज्ञानयुक्त(विज्ञानमय कोश अथवा शिव – पार्वती की विहारस्थली में पहुंचना) होता है, तब पुरुष – प्रकृति के एकत्व से सम्बन्धित उसकी वही मान्यता अनुभव में रूपान्तरित हो जाती है और मान्यता के आधार पर उत्पन्न हुई अपेक्षाकृत कमजोर स्वीकार शक्ति भी अब अत्यन्त सुदृढ स्वरूप में रूपान्तरित हो जाती है । इस रूपान्तरण को ही अर्थात् पूर्व में उद्भूत हुई अपेक्षाकृत कमजोर स्वीकार शक्ति(इला) के अत्यन्त दृढ स्वरूप में रूपान्तरित हो जाने को ही कथा में स्त्री कहकर इंगित किया गया है । यह स्त्री है तो इला ही, परन्तु परिवर्तित स्वरूप में है, इसलिए उस परिवर्तित स्वरूप की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसे यहां इला न कहकर स्त्री कह दिया गया है ।

६ – स्त्री(इला) एवं बुध के संयोग से पुरूरवा का जन्म

 कथा में कहा गया है कि सुद्युम्न जब स्त्री बन गए, तब चन्द्र के पुत्र बुध ने अपने आश्रम के समीप ही स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ घूमती हुई उस स्त्री को देखा । दोनों परस्पर अनुरागयुक्त हो गए जिससे पुरूरवा का जन्म हुआ ।

 प्रस्तुत कथन के द्वारा व्यक्तित्व में विद्यमान दृढीभूत स्वीकार शक्ति के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है । दृढीभूत स्वीकार शक्ति का अर्थ है – जीवन में उपस्थित हुई किसी भी प्रकार की विपरीत, विकट परिस्थिति अथवा स्थिति के विद्यमान होने पर मनश्चेतना का पूर्णतः शान्त और स्थिर रहकर सर्वप्रथम उस परिस्थिति अथवा स्थिति को स्वीकार कर लेना और फिर पूर्णतः सकारात्मक सोच रखते हुए तत्सम्बन्धित उद्योग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवृत्त होना । कथा संकेत करती है कि एक तरफ तो मनुष्य का शुद्ध मन आत्मा से जुडकर ज्ञानयुक्त ( बुध) हो गया हो और दूसरी तरफ समग्र के प्रति स्वीकार भाव से भर गया हो – ऐसा मणिकांचन संयोग होने पर व्यक्तित्व में आत्मा की आवाज प्रकट होती है जिसे कथा में बुध और स्त्री(इला) के संयोग से पुरूरवा का जन्म कह कर सम्बोधित किया गया है । पुरूरवा (पुर+रव) का अर्थ है – पुर(मनस शरीर) में रव(आत्मा की आवाज) । तात्पर्य यह है कि ज्ञान(बुध) और स्वीकार शक्ति(इला) से युक्त हो जाने पर मन पूर्णतः शान्त और स्थिर हो जाता है और ऐसे शान्त एवं स्थिर मन से मनुष्य को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं । इस आत्मा की आवाज को अन्तर्ज्ञान(intuition) भी कहा जा सकता है ।

७-स्त्री बने हुए सुद्युम्न की पुरुष बन जाने की इच्छा परन्तु शिवकृपा से सुद्युम्न का एक महीने स्त्री और एक महीने पुरुष रहकर पृथ्वी का पालन करना

 व्यक्तित्व के दो तल हैं – एक आन्तरिक और एक बाह्य । आन्तरिक तल गुणों की विद्यमानता का है और बाह्य तल उन गुणों की अभिव्यक्ति का अर्थात् आन्तरिक तल पर विद्यमान गुणों को ग्रहण करके ही मनुष्य बाह्य तल पर तदनुसार व्यवहार करता है । यही नहीं, व्यवहार करते समय वह बार – बार इन दोनों तलों पर आता जाता रहता है । इसी तथ्य को कथा में यह कहकर इंगित किया गया है कि सुद्युम्न एक महीने स्त्री और एक महीने पुरुष रहकर पृथ्वी का पालन करने लगे ।

 यहां यह भी स्मरणीय है कि अध्यात्म के क्षेत्र में आन्तरिक तल को स्त्री शब्द से और बाह्य तल को पुरुष शब्द से अभिहित किया जाता है ? आन्तरिक तल दिखाई नहीं देता और इस तल पर विद्यमान गुण अथवा विशेषताएं जब तक बाह्य तल पर प्रकट नहीं हो जाती , तब तक उनका पता भी नहीं चलता । स्त्री बने हुए सुद्युम्न की पुरुष बनने की इच्छा इसी तथ्य को इंगित करती है ।       

इळ

अयं जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामनु व्रतमग्निः स्वमनु व्रतम्।

विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते।

अदब्धो होता नि षददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे॥ १.१२८.०१

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु ।
दिवेदिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥३.२९.२॥

इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः ।
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भिरिळया मदन्ता ॥३.५३.१॥

शृण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो ध्रुवक्षेमास इळया मदन्तः।

आदित्यैर्नो अदितिः शृणोतु यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्॥ ३.०५४.२०

अनमीवास इळया मदन्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पृथिव्याः।

आदित्यस्य व्रतमुपक्षियन्तो वयं मित्रस्य सुमतौ स्याम॥ ३.०५९.०३

जुषस्वाग्न इळया सजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य।

जुषस्व नः समिधं जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वक्षि॥ ५.००४.०४

पूषा सुबन्धुर्दिव आ पृथिव्या इळस्पतिर्मघवा दस्मवर्चाः।

यं देवासो अददुः सूर्यायै कामेन कृतं तवसं स्वञ्चम्॥ ६.०५८.०४

रण्वः संदृष्टौ पितुमाँ इव क्षयो भद्रा रुद्राणां मरुतामुपस्तुतिः।

गोभिः ष्याम यशसो जनेष्वा सदा देवास इळया सचेमहि॥ १०.०६४.११

संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ।

इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर॥ १०.१९१.०१

अथेडो यजति । वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडो यदिदं क्षुद्रं सरीसृपं ग्रीष्महेमन्ताभ्यां नित्यक्तं भवति तद्वर्षा ईडितमिवान्नमिच्छमानं चरति – माश १.५.३.[११]

इळा

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः।

बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः॥ १.०१३.०९

त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्नहुषस्य विश्पतिम्।

इळामकृण्वन्मनुषस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते॥ १.०३१.११

शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती।

इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः॥ १.१४२.०९

आ न इळाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु।

अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा॥ १.१८६.०१

त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा ।
त्वमिळा शतहिमासि दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती ॥२.१.११॥

सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः।

तिस्रो देवीः स्वधया बर्हिरेदमच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य॥ २.००३.०८

उत स्य देवो भुवनस्य सक्षणिस्त्वष्टा ग्नाभिः सजोषा जूजुवद्रथम्।

इळा भगो बृहद्दिवोत रोदसी पूषा पुरंधिरश्विनावधा पती॥ २.०३१.०४

इळामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध।

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे॥ ३.००१.२३

आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः।

सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु॥ ३.००४.०८

जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शेवमुत ब्रध्नस्य शासने रणन्ति।

दिवोरुचः सुरुचो रोचमाना इळा येषां गण्या माहिना गीः॥ ३.००७.०५

नि त्वा दधे वर आ पृथिव्या इळायास्पदे सुदिनत्वे अह्नाम्।

दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि॥ ३.०२३.०४

अग्न इळा समिध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः।

जुषस्व सू नो अध्वरम्॥ ३.०२४.०२

उत्तानायामव भरा चिकित्वान्सद्यः प्रवीता वृषणं जजान।

अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इळायास्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट॥ ३.०२९.०३

इळायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि।

जातवेदो नि धीमह्यग्ने हव्याय वोळ्हवे॥ ३.०२९.०४

गोमाँ अग्नेऽविमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः।

इळावाँ एषो असुर प्रजावान्दीर्घो रयिः पृथुबुध्नः सभावान्॥ ४.००२.०५

स इत्क्षेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम्।

तस्मै विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्ब्रह्मा राजनि पूर्व एति॥ ४.०५०.०८

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः।

बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः॥ ५.००५.०८

अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु।

उर्वशी वा बृहद्दिवा गृणानाभ्यूर्ण्वाना प्रभृथस्यायोः॥ ५.०४१.१९

ऐतान्रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः।

कस्मै सस्रुः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह॥ ५.०५३.०२(मरुतः)

अग्नीपर्जन्याववतं धियं मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं नः।

इळामन्यो जनयद्गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे॥ ६.०५२.१६

आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः।

सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु॥ ७.००२.०८

अस्य प्रजावती गृहेऽसश्चन्ती दिवेदिवे।

इळा धेनुमती दुहे॥ ८.०३१.०४

उत नो गोमतस्कृधि हिरण्यवतो अश्विनः।

इळाभिः सं रभेमहि॥ ८.०३२.०९

ईळेन्यः पवमानो रयिर्वि राजति द्युमान्।

मधोर्धाराभिरोजसा॥ ९.००५.०३

कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्।

इळामस्मभ्यं संयतम्॥ ९.०६२.०३

स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इळानाम्।

सोमो यः सुक्षितीनाम्॥ ९.१०८.१३

स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः।

अरुषो जातः पद इळायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्॥ १०.००१.०६

शश्वत्तममीळते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्।

वहिष्ठैरश्वैः सुवृता रथेना देवान्वक्षि नि षदेह होता॥ १०.०७०.०३

आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोषाः।

त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्॥ १०.११०.०३

प्रयाजब्राह्मणम् — अथेडो यजति । वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडो यदिदं क्षुद्रं सरीसृपं ग्रीष्महेमन्ताभ्यां नित्यक्तं भवति तद्वर्षा ईडितमिवान्नमिच्छमानं चरति तस्माद्वर्षा इडो वर्षा एव तद्देवा अवृञ्जत वर्षाभ्यः सपत्नानन्तरायन्वर्षा उ एवैष एतद्वृङ्क्ते वर्षाभ्यः सपत्नानन्तरेति तस्मादिडो यजति – १.५.३.[११]

होता यक्षदिडस्पदे । समिधानं महद्यशः । सुषमिद्धं वरेण्यम् । अग्निमिन्द्रं वयोधसम् । गायत्रीं छन्द इन्द्रियम् । त्र्यविं गां वयो दधत् । वेत्वाज्यस्य होतर्यज । होता यक्षच्छुचिव्रतम् । तनूनपातमुद्भिदम् । यं गर्भमदितिर्दधे १
शुचिमिन्द्रं वयोधसम् । उष्णिहं छन्द इन्द्रियम् । दित्यवाहं गां वयो दधत् । वेत्वाज्यस्य होतर्यज । होता यक्षदीडेन्यम् । ईडितं वृत्रहन्तमम् । इडाभिरीड्यꣳ सहः । सोममिन्द्रं वयोधसम् । अनुष्टुभं छन्द इन्द्रियम् । त्रिवत्सं गां वयो दधत् तैब्रा. २.६.१७.२

इडा

अथोत्तरं परिदधाति । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित इत्यग्नयो हि तस्मादाहाग्निरिड ईडित इति – १.३.४.४

१ अथेडां पशून्समवद्यति । स वै यावन्मात्रमिवैवावद्येत् । तथा शल्यः प्रच्यवते तस्माद्यावन्मात्रमिवैवावद्येदन्यतरत आज्यं कुर्यादधस्ताद्वोपरिष्टाद्वा तथा खदन्निःसरणवद्भवति — माश १.७.४.९ ।

तत्रापि पाकयज्ञेनेजे स घृतं दधिमस्त्वामिक्षामित्यप्सु जुहवांचकार ततः संवत्सरे योषित्सम्बभूव सा ह पिब्दमानेवोदेयाय तस्यै ह स्म घृतं पदे संतिष्ठते तया मित्रावरुणौ संजग्माते – १.८.१.[७]

वसतीवरीग्रहणम् — सर्वं वा इदमन्यदिलयति यदिदं किं चापि योऽयम्पवतेऽथैता एव नेलयन्ति तस्मात्स्यन्दमानानां गृह्णीयात् – ३.९.२.[५]

२ अन्नं पशव इडा । अन्नेन वै प्राणाश् च आत्मा च संहितः । तस्माद् द्विदेवत्यानाम् प्रथमो भक्षः । अथ इडा अथ होतृ चमसः । कौ १३.६ (तु. मै ४.६.१, काठ २२.६, जै १.३००, १.३०७) ।

उपहूय इडाम् अवघ्राय अवस्यति । प्राश्नात्य् उत्तरा इडाम् । अथ अप आचम्य होतृ चमसम् भक्षयति । – कौ १३.७

३. पाकयज्ञं वा अन्व् आहिताग्नेः पशव उप तिष्ठन्त इडा खलु वै पाकयज्ञः सैषान्तरा प्रयाजानूयाजान् यजमानस्य लोके ऽवहिता । ताम् आह्रियमाणाम् अभि मन्त्रयेत सुरूपवर्षवर्ण एहीति पशवो वा इडा पशून् एवोप ह्वयते । तैसं १.७.१.१ ।

प्रत्ता वै गौर् दुहे प्रत्तेडा यजमानाय दुह एते वा इडायै स्तना इडोपहूतेति वायुर् वत्सो । यर्हि होतेडाम् उपह्वयेत तर्हि यजमानो होतारम् ईक्षमाणो वायुम् मनसा ध्यायेत् ॥ – तैसं १.७.१.२

सेडा मनुम् उपावर्तत तां देवासुरा व्यह्वयन्त प्रतीचीं देवाः पराचीं असुराः सा देवान् उपावर्तत पशवो वै तद् देवान् अवृणत पशवो ऽसुरान् अजहुर् । तैसं १.७.१.३

ब्रह्मवादिनो वदन्ति स त्वा इडां उप ह्वयेत य इडां उपहूयात्मानम् इडायाम् उपह्वयेतेति । सा नः प्रिया सुप्रतूर्तिर् मघोनीत्य् आहेडाम् एवोपहूयात्मानम् इडायाम् उप ह्वयते । तैसं १.७.१.४

व्यस्तम् इव वा एतद् यज्ञस्य यद् इडा सामि प्राश्नन्ति सामि मार्जयन्त – तैसं १.७.१.५

काम् इडाम् उपाह्वथा इति ताम् उपाह्व इति होवाच या प्राणेन देवान् दधार व्यानेन मनुष्यान् अपानेन पितॄन् इति छिनत्ति सा न छिनत्ती3 इति छिनत्तीति होवाच शरीरं वा अस्यै तद् उपाह्वथा इति होवाच गौर् वै अस्यै शरीरम् । – तैसं १.७.२.२

वृष्टिर् वा इडा वृष्ट्यै वै निक्रमणे घृतम् प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्ति – तैसं १.७.२.४

४. इडा देवहूर् मनुर् यज्ञनीः । बृहस्पतिर् उक्थामदानि शꣳसिषत् । विश्वे देवाः
सूक्तवाचः । पृथिवि मातर् मा मा हिꣳसीः । तैसं ३.३.२.१ ।

५. इडायै हिङ्कुरु, इति पुरस्तादाज्यानां वदेत् । मै ४.२.४ ।

६ पृथिव्या ह्य् एष मूर्धा यद् देवयजनम् इडायाः पद इत्य् आह । इडायै ह्य् एतत् पदं यत् सोमक्रयण्यै घृतवति स्वाहा इत्य् आह यद् एवास्यै पदाद् घृतम् अपीड्यत तस्माद् एवम् आह । तैसं ६.१.८.२ ।

७. इडा वा इदं सर्वम् । मै ४.२.२ ।

८ इडा वै मानवी यज्ञानूकाशिन्यासीत् । साशृणोत् । असुरा अग्निमादधत इति । तदगच्छत् । त आहवनीयमग्र आदधत । अथ गार्हपत्यम् । अथान्वाहार्यपचनम् । साब्रवीत् । प्रतीच्येषाꣳ श्रीरगात् । भद्रा भूत्वा पराभविष्यन्तीति।…. साशृणोत् । देवा अग्निमादधत इति । तदगच्छत् । तेऽन्वाहार्यपचनमग्र आदधत । अथ गार्हपत्यम् । अथाहवनीयम् । साब्रवीत् । प्राच्येषाꣳ श्रीरगात् । भद्रा भूत्वा सुवर्गं लोकमेष्यन्ति । प्रजां तु न वेत्स्यन्त इति । …… साब्रवीदिडा मनुम् । तथा वा अहं तवाग्निमाधास्यामि । यथा प्र प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जनिष्यसे – तैब्रा १.१.४.४ ।

९. इडा हि गौः । माश २.३.४.३४, १४.२.१.७ (तु. मै ३.७.६, ४.२.३. माश ३.३.१.४, तैआ ४.८.१, ५.७.१)

१०. आदित्यैर् नो भारती वष्टु यज्ञꣳ सरस्वती सह रुद्रैर् न आवीत् । इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवीर् अमृतेषु धत्त ॥ तैसं ५.१.११.३; मै ३.१६.२; काठ ४६,२ ।

११. इन्द्रियं [इयं ( पृथिवी कौ। ) वा इडा । मै १ .४.५, कौ ९.२ ।

१२. इहैवेडया वसुमत्या सधमादं मदेम । मै ४.१३,८ ।

१३ उत मैत्रावरुणी (इडा)इति । यदेव (इडा) मित्रावरुणाभ्यां समगच्छत । माश १,८,१,२७ ।
१४. उदरमेवास्य (यज्ञस्य) इडा । तद्यथैवाद इडायां समवद्यन्त्येवमेवेदं विश्वरूपमन्नमुदरे समवधीयते – माश ११.२.६.८।

१५. एतद्ध वै मनुर्बिभयांचकार । इदं वै मे तनिष्ठं यज्ञस्य यदियमिडा पाकयज्ञिया । माश १.८.१.१६ ।

१६. पुरुषो वै ककुप्पशव इडानां संक्षार आत्मन्येव तत् पशून् प्रतिष्ठापयति । तां १६,११,७ ।

ताम् आह्रियमाणाम् अभि मन्त्रयेत सुरूपवर्षवर्ण एहीति पशवो वा इडा पशून् एवोप ह्वयते । तैसं १,७,१,१

आत्मानम् एवोप ह्वयते । आत्मा ह्य् उपहूतानां वसिष्ठः । इडाम् उप ह्वयते पशवो वा इडा पशून् एवोप ह्वयते – तैसं २.६.७.३

१७. पशवो वा इडा (०ला जै) । मै १.१०.१५, ऐ २.९, १०.३०, क१ ३.७, ५.७, २९.३, गो२.१.२५, जै १.१०२, १२२, १२३, १३३, १५४, १५५, १६५, १८६, ३३०, तां ७.३.१५, १४.५.३१, त२ १.६.६.६, माश १.८.१.२२, ७.१.१.२७, ष २.२

१८. मनुर्ह्येतामग्रेऽजनयत तस्मादाह मानवी (इडा) इति । माश १.८, १,२६ ।

१९. मानवी घृतपदीति । …….यदेवास्यै घृतं पदे समतिष्ठत तस्मादाह घृतपदी इति । माश १.८.१.२६ ।

सा वाग् एकधासीत् , सात्मानमैट्ट , सा विराजमसृजत , सा विराडेकधासीत् , सात्मानमैट्ट , सा गामसृजत , सा गौरेकधासीत् , सात्मानमैट्ट , सेडामसृजत , सेडैकधासीत् , सात्मानमैट्ट , सेमान् भोगानसृजत , यैरस्या इदं मनुष्या भुञ्जत एते वा अस्या भोगाः , सर्वैरेवास्या भोगैः सर्वैः कामैर् भुङ्क्ते य एवं वेद , गौर्वै वाक् , गौर्विराट् , गौरिडा, गौः खल्वेव गौ , र्गौरिदं सर्वं – मै ४.२.३
२०. यद्वै तदात्मानमैट्ट सेडाभवत् तदिडाया इडात्वम् । मै ४.२.३ ।

इडैव मे मानव्यग्निहोत्री वायव्यो वत्सः सजूरुपसृष्टा विराट्संयोजनमाश्विनं दुह्यमानं वैश्वदेवं दुग्धं ……- माश ११.५.३.[५]

२१ या वा सा (इड)ऽऽसीद्गौर्वै साऽऽसीत् । माश १.८,१.२४ ।

मनुर्वै प्रजाकामोऽग्निमाधास्यमानो देवतायै देवताया अजुहोत् , ततो मित्रावरुणयोराहुत्या प्रफर्व्य् उदतिष्ठत् , तस्या घृतं पदोरक्षरत् , सा मित्रावरुणा ऐत् , ता अब्रूताम् , आहुत्या वै त्वमावयोरजनिष्ठा , मनोस्त्वै त्वमसि, तं परेहीति – मै १.६.१३

२२. या वै सा प्रफर्व्यासीत् सा गौरभवत् सेडा सा मानवी घृतपदी मैत्रावरुणी । मै १,६,१३ ।
२३ या शितिपृष्ठा, तां मन्दिस्तां मेनी, तां शबली, तां शितिबाहुस्तां शुद्धवाला । तद् बृहस्पतिरुदाजतेडा नाम रूपं पशूनाम् । मै ४.२.४ ।

२४. यो वा इडां धेनुं वेद, सर्वा ह वा अस्मै दिशो धेनवो भवन्ति । मै ४.२.२ ।

स्या वा इयमेव पादो , अन्तरिक्षं पादो , द्यौः पादः समा पादो , अथो आहुः , कृषिः पादा इति , तेन प्रति त्वदानीं तिष्ठति न त्वदानी , यदा सुसस्यं भवत्यथ प्रतितिष्ठति , यदा न सस्यं भवत्यथ न प्रतितिष्ठति , भवति ह वा अस्य सस्यं नास्य सस्यं व्यृध्यते य एवं वेद , तस्या वा अद एव पृष्ठम् , अन्तरिक्षमात्मा , इयम् उरस् , दिशः पार्श्वे , समुद्रौ कुक्षी , असा आदित्यः शिरस् , अग्निरास्यम् , वातः प्राणः , गायत्य््भिधानी , सर्वमायुरेति य एवं वेद , ऊधरुत्तरवेदिः , पवमानो वत्सः , एष वा एनां प्रस्तौति , प्रत्तान् ह वा इमांल्लोकान् दुहे य एवं वेद , बृहद्रथन्तरे द्वौ स्तनौ , वामदेव्यं च यज्ञायज्ञियं च द्वौ , ओषधीरेव देवेभ्यो रथन्तरेणादुह, पशून् बृहता , आपो वामदेव्येन , यज्ञं यज्ञायज्ञियेन , तद्य एवं वेदौषधीरेवास्मै रथन्तरेण दुहे , पशून् बृहता , आपो वामदेव्येन , यज्ञं यज्ञायज्ञियेन , इडा वा इदं सर्वं , स सहस्रं पशून् प्राप – मै ४.२.२

पाकयज्ञं वा अन्व् आहिताग्नेः पशव उप तिष्ठन्त इडा खलु वै पाकयज्ञः –तैसं १.७.२.१

एष वा इडाम् उपाह्वथा इति होवाच वृष्टिर् वा इडा वृष्ट्यै वै निक्रमणे घृतम् प्रजाः संजीवन्तीः पिबन्ति – तैसं १.७.२.४

२५. श्रद्धेडा। स यो ह वै श्रद्धेडेति वेदाव ह श्रद्धां रुन्द्धेऽथो यत्किं च श्रद्धया जय्यं सर्वं हैव तज्जयति – माश ११.२.७.[२०]।

२६ सजूर्वैश्वानर इडया घृतेन स्वाहा । मै २.१२.३, ३.४.४, काठ २२,५ ।

२७. सा (इडा) वै पञ्चावत्ता भवति । माश १.८.६,१२ ।

२८. सैषा (मनोर्दुहिता) निदानेन यदिडा । माश १.८.१.११ ।।

अग्निप्रणयनम् — इळायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधीत्येतद्वा इळायास्पदं यदुत्तरवेदीनाभिः – ऐ. ब्रा. १. २८

इडाभिर् अग्निर् ईड्यः सोमो देवो ऽ अमर्त्यः ।
अनुष्टुप् छन्द ऽइन्द्रियं पञ्चाविर् गौर् वयो दधुः ॥ वासं. २१.१४

[ डा- अन्न- ११ द्रः

सुषुम्नायाः शिवो देव इडाया देवता हरिः ।
पिङ्गलाया विरञ्चिः स्यात्सरस्वत्या विराण्मुने ॥ जाबालदर्शनोपनिषत् ४.३५॥

इडादध (यज्ञ-)- स एष (इडादधः) पशुकामस्यान्नाद्यकामस्य यज्ञः । कौ ४.५ ।

ऐड

१ ऐरं वै बृहदैडं रथन्तरं मनो वै बृहद्वाग्रथन्तरं साम वै बृहदृग्रथन्तरं प्राणो वै बृहदपानो रथन्तरमसौ वै लोको बृहदयं रथन्तरमेतानि मनसान्वीक्ष्योद्गायेत् । तां ७.६, १७ ।